Vedtægter

 

§ 1. Foreningens navn er Nyttehaveforeningen Ryget Skovby.

§ 2. Foreningens formål og virke

§ 2.1. Foreningens formål er, at administrere og forvalte nyttehaver i det områder der er indgået aftale med Værløse kommune om.

§ 2.2 Foreningen skal sikre medlemmernes rettigheder som havedyrkere, og at aftaler med kommunen, bestemmelser i lejekontrakten overholdes, samt at alle medlemmerne dyrker nyttehaverne uden brug af pesticider. Hvis gødskning da ved hjælp af organisk gødning.

§ 3. Medlemmer

§ 3.1. Som medlem kan optages personer der er bosat i området kaldet Ryget Skovby, og som har til hensigt at dyrke den jord de får tildelt. Fraflytter et medlem denne bydel, kan havelodden dyrkes året ud, hvorefter den skal afstås. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde, når et medlem fraflytter Ryget Skovby, beslutte at ansøge kommunen om dispensation for 1 år ad gangen.

§ 3.2. Medlemmerne forpligter sig, ved sin underskrift på medlemsbeviset, til at overholde foreningens love, ordensreglement samt regler indføjet i lejekontrakten.

§ 3.3. Medlemskab giver ret til en jordlod i foreningen. Efter aftale med bestyrelsen kan der, såfremt der ikke er personer på venteliste, tildeles ekstra jordlodder for 1 år ad gangen.

§ 3.4. Der kan højst være opført 2 personer på medlemsbeviset for hver havelod.

§ 3.5. Ønsker et medlem at ophøre med at dyrke sin lod, skal dette meddeles til bestyrelsen. Opsigelsen kan ske til en sæsons slutning. Indskud der er betalt, bliver tilbagebetalt, såfremt der er en ny lejer til jordlodden.

§ 3.6. Overdragelse af havelodden til tredje person er kun muligt til familiemedlemmer der bor i Ryget Skovby. Overdragelse skal meddeles skriftligt til bestyrelsen, der udfærdiger et nyt medlemsbevis, til det nye medlem.

§ 3.7. Al anden overdragelse sker gennem bestyrelsen. Der overdrages til den første på ventelisten, såfremt der er personer der er opført. Er der ikke det, søges jordlodden udlejet så hurtigt som muligt.

§ 3.8. Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gæld, og ejer i fællesskab foreningens formue.

§ 3.9 Medlemmerne har ret til at deltage i de arrangementer der afholdes af bestyrelsen omkring havebrug.

§ 3.10. Medlemmerne har pligt til at deltage i den fælles vedligeholdelse af foreningens areal, i det omfang det vedtages på generalforsamlingen, og forvaltes af bestyrelsen, som indkalder til dette i god tid.

§ 3.11. I forbindelse med optagelse som medlem erlægges et kontant indskud på 200 kr. for hver havelod man lejer. Desuden betales et bidrag til foreningens drift. Beløbets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Dette beløb dækker fx renovation, vand, forsikringer og administration.

§ 3.12. Opfylder et medlem ikke sin forpligtelse overfor foreningen, således som de er anført i vedtægterne, ordensregler og generalforsamlingsbeslutninger, kan bestyrelsen ophæve medlemskabet. Bestyrelsens beslutning skal figurere i dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Når medlemskabet er ophævet har bestyrelsen ret til at overdrage jordlodden til en anden.

§ 3.13. Ved medlemsophør har man ingen krav på foreningens formue, ud over det indskud der er indbetalt ved overdragelsen.

§ 3.14. Medlemmerne har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om adresse og evt. telefonnummer.

§ 4. Foreningens ledelse

§ 4.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i april. Følgende punkter skal altid være til drøftelse:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Bestyrelsens beretning ved formanden
  4. Årsregnskab samt evt. revisionsbemærkninger.
  5. Godkendelse af budget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af formand
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  9. Valg af interne revisorer og suppleanter.
  10. Eventuelt

§ 4.2. Generalforsamlingen fastsætter selv sin dagsorden.

§ 4.3. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til alle medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinære generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen skønner det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette, med angivelse af årsagen. For at beslutninger på en ekstraordinær generalforsamling er lovlige skal mindst ¾ af de personer der begærer generalforsamlingen, være tilstede. Indkomne forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

§ 4.4. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmelighed, dog undtagen ved ændring af vedtægter ( se § 4.5). Sædvanligvis stemmes der ved håndsoprækning, men hvis mindst 25.% af de fremmødte ønsker skriftlig afstemning skal dette respekteres. Alle personvalg sker ved skriftlig afstemning, såfremt der er flere opstillede end der skal vælges. Nedlæggelse af foreningen kræver at 9/10 af alle medlemmer stemmer herfor.

§ 4.5. Ændring af vedtægter skal varsles i indkaldelsen af generalforsamlingen, og der kræves at 2/3 af medlemmerne er tilstede, samt at 2/3 af disse stemmer for ændringerne. Er ikke tilstrækkeligt fremmødt, men der er 2/3 flertal af de fremmødte, der stemmer for, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de samme vedtægtsændringsforslag kan vedtages ved almindelig fremmøde, med almindeligt flertal.

§ 4.6. Ordensregler kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt flertal. Det skal fremgå af indkaldelsen at der er forslag om ændringer af ordensreglerne på dagsordenen. Mellem generalforsamlingerne kan bestyrelsen vedtage supplerende regler, hvis den finder det nødvendigt. Disse regler skal vedtages på efterfølgende generalforsamling.

§ 4.7. Alle medlemmer og deres ægtefælle eller samboende har ret til at deltage i generalforsamlingen, men der kan kun afgives en stemme pr. medlemsbevis.

§ 5. Bestyrelsen

§ 5.1. Foreningens ledelsen varetages af en bestyrelse på mindst 3 personer. Der kan vælges flere hvis generalforsamlingen beslutter det. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

§ 5.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Afgår formanden i valgperioden overtager næstformanden posten til næste generalforsamling. Afgår andre bestyrelsesmedlemmer, indkaldes suppleanter.

§ 5.3. Bestyrelsesmøder aftales fra gang til gang, eller indkaldes af formanden som også leder møderne. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at deltage i møderne, og i tilfælde af at man ikke kan være tilstede, skal man sende afbud. Bliver et bestyrelsesmedlem væk fra 2 møder efter hinanden, uden at sende afbud, indkaldes suppleanten, i stedet for.

§ 5.4. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og sin arbejdsform, men formanden repræsenterer foreningen udadtil og overfor medlemmerne, og i hans fravær gør næstformanden.

§ 5.5. Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger. Alle medlemmer har ret til at se protokollen, som skal indeholde beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne, og skal underskrives af bestyrelsens medlemmer.

§5.6. Bestyrelsen tilser, at foreningens vedtægter og ordensregler overholdes, og har ret til at påtale det hvis dette ikke er tilfældet. Det samme gælder bestemmelserne i lejekontrakten med kommunen.

§ 5.7 Bestyrelsesmedlemmernes omkostninger til telefon, porto, samt eventuel kørsel på foreningens vegne, dækkes af foreningen.

§ 6. Foreningens økonomi

§ 6.0. Bestyrelsen kan kun optage lån, der er vedtaget på generalforsamlingen.

§ 6.1. Kassereren fører foreningen regnskab, og det revideres løbende af de interne revisorer. Kassereren fremlægger regnskab på den ordinære generalforsamling, og fremlægger bestyrelsens forslag til budget.

§ 6.2. Alle indbetalinger foregår til foreningens pengeinstitut. Kassereren kan alene foretage gireringer på foreningens konto, og der må kun hæves penge af formanden og kassereren i fællesskab.

§ 6.3. I alle økonomiske forhold tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab.

§ 7. Regnskab og revision

§ 7.1. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, og underskrives af revisorerne i sin helhed.

§ 7.2. Foreningens revisorer består af 2 personer der vælges på generalforsamlingen. De reviderer regnskabet løbende, dog mindst 2 gange årligt. Under revisionen sammenholdes bestyrelsesbeslutninger og generalforsamlingsbeslutninger med budgettet. Der føres en revisionsprotokol, som skal forelægges for den samlede bestyrelse på første bestyrelsesmøde efter revisionen.

§ 7.3. Generalforsamlingen kan vedtage regler for hvor store beløb kassereren må ligge inde med i kontanter.

§ 8. Foreningens ophør

§ 8.1. Foreningen kan ikke ophøre med mindre 9/10 af medlemmerne stemme herfor, ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen.

§ 8.2. Opsiger kommunen lejeaftalen med foreningen indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med foreningens nedlæggelse og fordeling af foreningens formue eller gæld på dagsorden.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 02.01.03

 

Se originalversion af vedtægter af 02.01.03 (inkl. underskrifter)